Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym telezakupy.tv.

 1. Sklep hurtowniaoutletdesign, zwany w dalszej części regulaminu Hurtownią, jest własnością firmy FHU Ewelina Banaszkiewicz, Warszawska 18A, 11-500 Giżycko, NIP 845-196-69-15. Hurtownia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz za pośrednictwem telefonu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych bez zgody Konsumenta.
 2. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Konsumentami Hurtowni mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. (K. C. Art. 11-24). Czynności dokonane przez osoby poniżej 18 roku życia z mocy przepisów są  nieważne.
 4. Prawo do znaku towarowego umieszczonego na stronach internetowych Hurtowni należą do uprawnionego do danego znaku towarowego.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Hurtownia dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Hurtownię z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów).
 6. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) w zależności od wyboru formy spedycji i tak w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską - w ciągu 2 dni, w przypadku wyboru Poczty Polskiej czas dostawy może trwać nawet do 14 dni od momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze lub od momentu zaksięgowania przelewu w wysokości pełnej wartości zamówienia w przypadku wyboru płatności przelewem.
 7. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Hurtowni poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. 
 8. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową na podany przez siebie adres lub telefoniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się z Hurtownią drogą telefoniczną lub mailową. telezakupy.tv zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Hurtownię.
 9. Hurtownia prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji z Hurtownią prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 10. Hurtownia zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 11. Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez system płatności Dotpay.pl lub przelewem na konto telezakupy.tv. Szczegółowe informacje dotyczące formy płatności opisane są w zakładce Płatności.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Hurtowni,
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez Dotpay.pl - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 13. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Hurtownia zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Hurtownię o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych ze strony Konsumenta hurtownia zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 15. Termin realizacji zamówienia przez Hurtownię wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni roboczych. Może zdarzyć się, że realizacja zamówienia wydłuży się z przyczyn niezależnych od Hurtowni a wynikających z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. W przypadku opóźnienia Konsument powinien poinformować Hurtownię o zaistniałej sytuacji, celem wyjaśnienia powodu wydłużania się realizacji zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną Konsument jest informowany o wysyłce towaru w wiadomości e-mail. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, Konsument jest informowany o czasie realizacji zamówienia w momencie składania zamówienia.
 16. Wszystkie produkty oferowane w Hurtowni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Hurtownia zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia, o którym to fakcie będzie informował Konsumenta.
 18. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Hurtowni podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 19. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Faktura VAT może zostać wystawiona na indywidualną prośbę Konsumenta, która powinna być zgłoszona w momencie składania zamówienia, jednak nie później niż do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. W innym przypadku wystawienie faktury będzie się wiązało z potrzebą odesłania paragonu do sklepu, korektą sprzedaży i wystawieniem faktury.
 20. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem outletdesign@wp.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Hurtownię przewoźnikowi.
 21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Hurtownia i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
 22. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Hurtownię: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 23. W przypadku zamówień, których waga przesyłki przekroczy 10 kg jak również w przypadku przesyłek zagranicznych, koszty przesyłki ustalane będą indywidualnie. Dlatego przed złożeniem zamówienia Konsument powinien skontaktować się z Hurtownią celem ustalenia faktycznych kosztów wysyłki.
 24. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zgodny z ustawowym wzorem), który znajduje się poniżej jako Załącznik1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone drogą pisemną, należy wysłać na adres: Hurtownia Outlet Design, Warszawska 18A, 11-500 Giżycko. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone drogą elektroniczną, należy wysłać na adres e-mail: outletdesign@wp.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracane towary należy odesłać na adres: Hurtownia Outlet Design, Warszawska 18A, 11-500 Giżycko. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.  Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 25. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Roszczenia z tytułu rękojmi należy przesłać listownie na adres: Hurtownia Outlet Design, Warszawska 18A, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną na adres e-mail: outletdesign@wp.pl.
  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z  umową w  sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
  Kupujący, który wykonuje uprawnienia z  tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Sklep Kizia Mizia, ul. Smętka 12, 11-500 Giżycko.
  Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 26. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 27. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 28. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl